พระและเทวดาประจำวันเกิด

บทสวดเสริมดวงชะตา

พุทธคุณเสริมดวง
*อายุย่าง+๑ เช่น อายุ ๓๐ ต้องสวด ๓๑ จบ ทุกๆวัน*
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พระประจำวันอาทิตย์ "ปางถวายเนตร"
ประวัติย่อ...
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว จึงประทับยับยั้งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ร่มโพธิ์เป็น
เวลา ๗ วัน จากนั้นจึงเสด็จออกไปจากภายใต้ร่มโพธิ์ไปประทับยืนอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)ทอดพระเนตรพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบ
พระเนตร เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อรำลึกถึงคุณประโยชน์ของต้นมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้าน
ประทานร่มเงาให้ความชุ่มเย็น เป็นการอำนวยช่วยพระองค์จนได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์
สวดพระคาถา ๖ จบ
อะ วิช สุ นุต สา นุ ติ

......................................

พระประจำวันจันทร์์ "ปางห้ามญาติ"
ประวัติย่อ...
ครั้งหนึ่ง ได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองไพศาลี มีประชาชนล้มตายเป็น
จำนวนมาก กษัตริย์ลิจฉวีเจ้าผู้ครองเมืองจึงได้กราบบังคมทูลอาราธนา
พระพุทธองค์ ให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอานนท์
เจริญรัตนสูตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบพระนคร จนต่อมาภายหลัง
โรคร้ายก็หายสิ้นจากพระนครด้วยพุทธานุภาพ

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันจันทร์
สวดพระคาถา ๑๕ จบ
อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

......................................

พระประจำวันอังคาร "ปางไสยาสน์ิ"
ประวัติย่อ...
สมัยหนึ่ง เมือ่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน ในพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นอสุรินทราหูจอม
อสูร ซึ่งสำคัญว่ามีร่างโตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธองค์
ทรง ประสงค์จะลดทิฐิจองอสูร จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าจอมอสูร จอมอสูรจึงละทิฐิยอม
อ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันอังคาร
สวดพระคาถา ๘ จบ
ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

......................................

พระประจำวันพุธ "ปางอุ้มบาตร"
ประวัติย่อ...
ครั้งหนึ่ง หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเวสสันดรชาดก โปรด
พระพุทธบิดาและหมู่พระญาติทั้งหลาย บรรดาพระประยูรญาติต่างมีความแช่มชื่น
โสมนัส จนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารเช้าใน
พระพราชวัง ดังนั้น ในวันรุ่งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเสด็จออกรับบิณฑบาต
จากประชาชนทั่วไปในกรุงกบิลพัสดุ์

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันพุธ
สวดพระคาถา ๑๗ จบ
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

......................................

พระประจำวันพุธกลางคืน "ปางปาลิไลยก์ "
ประวัติย่อ...
ครั้งหนึ่ง พระภิกษุในวัดโฆสิตาราม เมืองโกสัมพีทะเลาะกันด้วยเรื่องพระวินัย
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สามัคคีกันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเชื่อ เพราะต่างฝ่ายต่าง
ยึดถือในความคิดของตนเป็นใหญ่ พระพุทธองค์ ทรงรอาพระทัยจึงเสด็จ
หนีไปจำพรรษาอยู่ในป่ารักขิตวัน แถบหมู่บ้านปาลิเลยยกะ ณ ที่นั่นมีช้างชื่อ
ปาลิเลยยะและลิงตัวหนึ่งคอยอุปัฏฐากอยู่

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันพุทธกลางคืน (พระราหู)
สวดพระคาถา ๑๒ จบ
คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

......................................

พระประจำวันพฤหัสบดี "ปางสมาธิ"
ประวัติย่อ...
ภายหลังจากที่พระมหาบุรุษได้กำราบพระยามารลงได้แล้ว พระองค์จึงได้ตั้ง
พระทัยเจริญสมาธิจนได้ญาณขั้นต่างๆ และในที่สุดก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาเช้าตรู่ของวันเพ็ญขึ้น
๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี
สวดพระคาถา ๑๙ จบ
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

......................................

พระประจำวันศุกร์ "ปางรำพึง"
ประวัติย่อ...
ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประทับอยู่ภายใต้
ต้นไทร (อชปาลนโครธ) ก็ได้ทรงรำพึงถึงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นว่าเป็นธรรมที่
ละเอียดลึกซึ่งยากแก่การเข้าใจ จึงทรงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออก
แสดงโปรดสัตว์ แต่เพราะพระมหากรุณาคุณของพระองค์ ซึ่งได้พิจารณาเห็น
ว่าสรรพสัตว์มีภูมิต่างกัน จึงทรงพระดำริที่จะแสดงธรรม ตามภูมิชั้นแห่งปัญญา
สรรพสัตว์นั้นๆ

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์
สวดพระคาถา ๒๑ จบ
วา โธ โน อะ มะ มะ วา

......................................

พระประจำวันเสาร์์ "ปางนาคปรก"
ประวัติย่อ...
ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก (มุจจลินท์)
บังเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกพรำๆ ตลอด ๗ วัน พระยานาคมุจลินท์ได้เลื้อย
มาทำขนดล้อม พระวรกายของพระพุทธองค์ ๗ ชั้นแล้วแผ่พังพานปกไว้ใน
เบื้องบนเหมือนกั้นฉัตร ด้วยประสงค์จะกำบังลมฝนมิให้ต้องพระวรกาย

บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์
สวดพระคาถา ๑๐ จบ
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

......................................

พระเกตุ สำหรับผู้ที่จำวันเกิดไม่ได้
สวดพระคาถา ๙ จบ
บท อิติปิโส ภควา จนจบบท

......................................
*แหล่งที่มา*
- ภาพพระประจำวันเกิดและเนื้อหาจาก http://www.dhammathai.org/
- ภาพเทวดาประจำวันเกิดจาก วัดบางกระพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม